Loading

Prof.Dr.

Ozan YILMAZ

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

İletişim

oyilmaz@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 54 54

1.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Cosar, H; Yilmaz, O; Bulut, Y; Temur, M; - Red Blood Cell Distribution Width and Transient Tachypnoea of the Newborn - HONG KONG JOURNAL OF PAEDIATRICS - Vol.22 - pp.159 - ISSN : 1013-9923 - English - Article - 2017 - WOS:000407035300005
2 Yilmaz, O - Earth Upon The Head, The Head Under Earth Reflections of a Historic Turkish Curse on Classical Turkish Poetry - MILLI FOLKLOR - Vol. - pp.171 - ISSN : 1300-3984 - DOI : - SPR - Turkish - Article - 2014 - WOS:000335081100016
3 Yesilyurt, M; Ozcan, R; Malas, T; Yilmaz, O; - A Robust Watermarking Approach based on Skewness Thresholding - 2013 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRONICS, COMPUTER AND COMPUTATION (ICECCO) - pp.281 - English - Proceedings Paper - 2013 - WOS:000336616500071
4 Makas, H; Yumusak, N; Ozcan, R; Malas, T; Yilmaz, O; - A Comprehensive Study on Thyroid Diagnosis by Neural Networks and Swarm Intelligence - 2013 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRONICS, COMPUTER AND COMPUTATION (ICECCO) - pp.180 - English - Proceedings Paper - 2013 - WOS:000336616500046
5 Sahin, VH; Ozcelik, I; Balta, M; Iskefiyeli, M; Ozcan, R; Malas, T; Yilmaz, O; - TOPOLOGY DISCOVERY OF PROFINET NETWORKS USING WIRESHARK - 2013 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRONICS, COMPUTER AND COMPUTATION (ICECCO) - pp.88 - English - Proceedings Paper - 2013 - WOS:000336616500023
6 Makas, H; Yumusak, N; Ozcan, R; Malas, T; Yilmaz, O; - New Cooperative and Modified Variants of the Migrating Birds Optimization Algorithm - 2013 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRONICS, COMPUTER AND COMPUTATION (ICECCO) - pp.176 - English - Proceedings Paper - 2013 - WOS:000336616500045
7 Akpinar, M; Yumusak, N; Ozcan, R; Malas, T; Yilmaz, O; - ESTIMATING HOUSEHOLD NATURAL GAS CONSUMPTION WITH MULTIPLE REGRESSION: EFFECT OF CYCLE - 2013 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRONICS, COMPUTER AND COMPUTATION (ICECCO) - pp.188 - English - Proceedings Paper - 2013 - WOS:000336616500048
8 Kirbas, I; Karahan, A; Kacar, S; Bayilmis, C; Ozcan, R; Malas, T; Yilmaz, O; - PERFORMANCE ASPECTS OF isMAC PROTOCOL FOR WBANS USING isMOTES - 2013 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRONICS, COMPUTER AND COMPUTATION (ICECCO) - pp.99 - English - Proceedings Paper - 2013 - WOS:000336616500026
9 Kir, B; Oz, C; Gulbag, A; - The Application of Optical Character Recognition for Mobile Device via Artificial Neural Networks with Negative Correlation Learning Algorithm - 2013 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRONICS, COMPUTER AND COMPUTATION (ICECCO) - pp.220 - English - Proceedings Paper - 2013 - WOS:000336616500056
1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Ozan Yılmaz - "Gelenekten Deyişe": Klasik Türk ve Fars Edebiyatlarının Ortak İfade Biçimlerinden "Başa Toprak Saçmak" - Türük Dergisi - Vol.2 - pp.336 - DOI : http://dx.doi.org/10.12992/TURUK79 - Aralık - 2013
2 Ozan Yılmaz - Klasik Türk Şiirinde Bir Coğrafya Terimi Olarak “Tîg” - Journal of Turkish Studies (Festschrift in Honor of Walter G. Andrews) - Vol.35 - pp.337 - ISSN : 0743-0019 - 2011 - SAU
3 Ozan Yılmaz - Enderunlu Fâzıl Divanı'nda Yahudilikle İlgili Unsurlar ve Andnâme-i Yehûdî-beçe - Türkbilig - Vol.22 - pp.1 - ISSN : 1302-6011 - 2011 - SAU
4 Ozan Yılmaz - Şiraz’dan Trabzon’a Bir Kültür Köprüsü: Murtaza Trabzonî ve Urfî Şerhleri - Türk Dünyası Araştırmaları - Vol.187 - pp.139 - ISSN : 0255-0644 - 2010 - SAU
5 Ozan Yılmaz - Klasik Türk Edebiyatı’nda Bir Deyim: Ter Düşmek - Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi - Vol.21 - pp.155 - ISSN : 1302-4787 - 2009 - SAU
6 Ozan Yılmaz - Klasik Türk Şiirinde Bir Tıp Terimi Olarak Cebr - Journal of Turkish Studies (Festschrift in Honor of Cem Dilçin) - Vol.33 - pp.371 - ISSN : 0743-0019 - 2009 - SAU
7 Ozan Yılmaz - Bir Av Tabiri Olarak İltifât - Acta Turcica - Vol.1 - pp.434 - ISSN : 1308-8351 - 2009 - SAU
8 Ozan Yılmaz - Klasik Şerh Edebiyatı Literatürü - TALİD: Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi - Vol.59 - pp.271 - ISSN : 1303-9369 - 2007 - SAU
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Ozan Yılmaz - Klasik Türk Edebiyatı’nda Bir Başka Anlamıyla Bahâr - Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi - Vol.181 - pp.177 - ISSN : 0255-2981 - 2011 - SAU
2 Ozan Yılmaz - "Bir Münekkit Var Şârihten İçeri": Türk Şerh Edebiyatı'nda Reddiye Geleneği ve Sudî-i Bosnevî Örneği - Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi - Vol.7 - pp.107 - ISSN : 1308-6553 - 2011 - SAU
3 Ozan Yılmaz - Cinas Usûlüne Dayalı Farsça-Türkçe Bir Lügat: Ravzatü’l-Cinâs - Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi - Vol.2 - pp.159 - ISSN : 1308-5069 - 2010 - SAU
4 Ozan Yılmaz - Metin Te’sisinde Şiir Mecmualarının Katkısına Bir Örnek: Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi Koleksiyonu 5214 Numarada Kayıtlı Mecmua ve Muhtevası - Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi - Vol.1 - pp.255 - ISSN : 1308-6553 - 2008 - SAU
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Ozan Yılmaz - Sûdî'nin Gülistân Şerhi'nden Hareketle XVI. Yüzyıl Nesir Dili ve Üslubu Üzerine Tespitler - 21-23 Mayıs - 2013
2 Ozan Yılmaz - Türk Şerh Edebiyatı'nda Gelibolu - 9-10 Mayıs 2013 - 2013
3 Ozan Yılmaz - Farsça Fütüvvetnâmelerden Hareketle Esnaf Pîrleri ve Fütüvvet Âdâbı Üzerine Bir Değerlendirme, I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 15-17 Ekim 2008, c. II, Kırşehir, 2011, 1175-1193 - 2011 - SAU
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Ozan Yılmaz - “Şiraz’dan Edirne’ye Sebk-i Hindî Köprüsü: Neşâtî ve Urfî Şerhleri”, İstanbul Kültür Üniversitesi I. Ulusal Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi 11-13 Eylül 2006: Bildiriler, 2008, 391-403 - 0 - SAU
3.4-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN BİLİMSEL KİTAP :
1 Muhsin Macit-Ömür Ceylan-Ozan Yılmaz - Klasik Dönem Osmanlı Nazmı - Kesit Yay. - pp.701 - Ekim - 2013
2 Ozan Yılmaz - Gülistan Şerhi (Sûdî-i Bosnevî) - Çamlıca Yayınları - pp.1115 - 2012 - SAU
3 Ozan Yılmaz - Sadî ile Sûdî Arasında: Gülistân Şerhi’nden Seçmeler - Kesit Yayınları - pp.112 - Nisan - 2011 - SAU
4 Ozan Yılmaz - Mevlid Şerhi: Îzâhü’l-Merâm alâ-Vilâdeti Seyyidi’l-Enâm - Kurtuba Kitap - pp.447 - Nisan - 2011 - SAU
5 Ömür Ceylan-Ozan Yılmaz - Bir Sürgün Şâheseri: Mihnetkeşân - Sahhaflar Kitap Sarayı - pp.378 - Mayıs - 2007 - SAU
6 Ömür Ceylan-Ozan Yılmaz - Hazana Sürgün Bahar: Keçecizade İzzet Molla ve Dîvân-ı Bahâr-ı Efkâr - Sahhaflar Kitap Sarayı - pp.767 - Kasım - 2005 - SAU
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Ozan Yılmaz - "XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı" içinde "XIX. Yüzyıl Mesnevileri" - Açıköğretim Fakültesi - pp.29 - Nisan - 2012 - SAU
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 Türük Dergisi - Vol.3 - 2013
2 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Vol.2 - 2013
3 Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi - Vol.3 - 2013
4 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Vol.2 - 2013
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 - Yenişehr-i Fener Müftüsü İzzet ve Divan'ı - Muhammed Emir Tulum - ISSN : - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dili ve Edebiyatı - 2014
2 - Yenişehir-Fener Müftüsü İzzet Divanı İnceleme Metin - MUHAMMED EMİR TULUM - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - 2013
3 - Dânişmendzâde Şevket Gavsî'nin Gülzâr-ı Şebâb'ı (Transkripsiyon-İnceleme) - Tuğba Birdal - ISSN : - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dili ve Edebiyatı - 2013
4 - Şevket Gavsi’nin Gülzâr-ı Şebâb’ının İncelenmesi - TUĞBA BİRDAL - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - 2012
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 FARSÇA EDEBİ METİNLER - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
2 FARSÇA GRAMERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
3 KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINDA METİN ŞERHİ GELENEĞİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
4 FARSÇA EDEBİ METİNLER - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
5 FARSÇA GRAMERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
6 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
7 KLASİK TÜRK EDEBİYATI PALEOGRAFYASINA GİRİŞ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
8 HALK BİLİMİNDE METODLAR, AKIMLAR VE OKULLAR - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
9 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
10 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
11 ARUZ VE NAZIM ŞEKİLLERİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
12 FARSÇA GRAMERİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
13 KLASİK TÜRK EDEBİYATI PALEOGRAFYASINA GİRİŞ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
14 KLÂSİK TÜRK EDEBİYATI PALEOGRAFYASI METİNLERİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
15 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
16 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
17 KLASİK TÜRK EDEBİYATI MENSUR METİN İNC. -1 - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
18 EDEBİ SANATLAR - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 18-19. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI NAZIM - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
2 FARSÇA I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
3 FARSÇA I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
4 13-15. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI NAZIM - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
5 16-17. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI NAZIM - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
6 FARSÇA II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
7 18-19. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI NAZIM - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
8 BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 2 - 2013
9 16-17. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI NAZIM - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
10 13-15. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI NAZIM - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
11 KLASİK TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
12 KLASİK TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
13 BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2013
14 FARSÇA II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
15 13-15. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI NAZIM - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
16 13-15. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI NAZIM - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
17 FARSÇA II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
18 OSMANLI TÜRKÇESİ II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
19 OSMANLI TÜRKÇESİ II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
20 16.19. YÜZYILLARDA KLASİK TÜRK EDEBİYATI NESİR - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
21 16.19. YÜZYILLARDA KLASİK TÜRK EDEBİYATI NESİR - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
22 16-17. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI NAZIM - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
23 METİN ŞERHİ I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
24 FARSÇA I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
25 OSMANLI TÜRKÇESİ I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
26 13.15.YÜZYILLARDA KLASİK TÜRK EDEBİYATI NESİR - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
27 16-17. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI NAZIM - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
28 FARSÇA I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
29 OSMANLI TÜRKÇESİ I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
30 13.15.YÜZYILLARDA KLASİK TÜRK EDEBİYATI NESİR - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
31 METİN ŞERHİ I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
32 KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
33 KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
34 KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
35 KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
36 OSMANLI TÜRKÇESİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
37 13.15.YÜZYILLARDA KLASİK TÜRK EDEBİYATI NESİR - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
38 OSMANLI TÜRKÇESİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
39 OSMANLI TÜRKÇESİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
40 16.19. YÜZYILLARDA KLASİK TÜRK EDEBİYATI NESİR - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
41 OSMANLI TÜRKÇESİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
42 FARSÇA I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
43 OSMANLI TÜRKÇESİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
44 OSMANLI TÜRKÇESİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
45 16.19. YÜZYILLARDA KLASİK TÜRK EDEBİYATI NESİR - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
46 13.15.YÜZYILLARDA KLASİK TÜRK EDEBİYATI NESİR - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
47 13.15.YÜZYILLARDA KLASİK TÜRK EDEBİYATI NESİR - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
48 KLASİK TÜRK EDEBİYATI SEÇME METİNLER - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
49 OSMANLI TÜRKÇESİ I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
50 EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
51 16.19. YÜZYILLARDA KLASİK TÜRK EDEBİYATI NESİR - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
52 16.19. YÜZYILLARDA KLASİK TÜRK EDEBİYATI NESİR - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
53 13.15.YÜZYILLARDA KLASİK TÜRK EDEBİYATI NESİR - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
54 OSMANLI TÜRKÇESİ I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
55 KLASİK TÜRK EDEBİYATI SEÇME METİNLER - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
56 EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
57 16.19. YÜZYILLARDA KLASİK TÜRK EDEBİYATI NESİR - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
58 16.19. YÜZYILLARDA KLASİK TÜRK EDEBİYATI NESİR - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
59 TÜRKLÜK BİLİMİ TARİHİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
60 OSMANLI TÜRKÇESİ II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
61 OSMANLİ TÜRKÇESİNE GİRİŞ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2010
62 TÜRKLÜK BİLİMİ TARİHİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
63 OSMANLI TÜRKÇESİ II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
BİLDİRİLER
XVI. Yüzyıl Şarihlerinden Sudi-i Bosnevinin Gülistan Şerhinde Farsça Dilbilgisine Dair Görüşleri
Şerhin Metninden Metnin Şerhine: Türkçe Şerhlerden Hareketle Klasik Türk Şiirinin Anlam Dünyasına Katkılar II
Şarihin Kütüphanesinden: Bosnalı Ahmed Sudinin Gülistan Şerhinde Kullandığı Kaynaklar
Moğolca Bir Kelimeden Türkçe Bir Deyime: Klasik Türk Şiirinde Cebe Satmak Deyimi
Klasik Türk Şiiri’nde Bir Deyim: Topraktan Götürmek
Bir Sözlükten Daha Fazlası: Ferheng-i Şuûrî
Şerhten Metne: Türkçe Şerhlerden Hareketle Klasik Türk Şiirinin Anlam Dünyasına Katkılar
Türk Şerh Edebiyatında Balkanlar
Türkçe Divanların Yayımlanmasında Güncel Yaklaşımlar
Türkçe Divan ve Mesnevilerin Dil İçi Çeviriyle Yayımlanmasında Kullanılan Yöntemlere Dair
Klasik Türk Şiirinde Çok Anlamlı Bir Yapı Per i Meges (Sinekkanadı)
Necâtî Beg in Yeni Tespit Edilen Türkçe Şiirleri
Türk Şerh Edebiyatı nda Gelibolu
Sûdî nin Gülistân Şerhi nden Hareketle XVI Yüzyıl Nesir Dili ve Üslubu Üzerine Tespitler
Cinas Usülüne Dayalı Farsça Türkçe Bir Lügat Ravzatü l Cinâs
Farsça Fütüvvetnâmelerden Hareketle Esnaf Pîrleri ve Fütüvvet Âdâbı Üzerine Bir Değerlendirme
Şiraz dan Edirne ye Sebk i Hindî Köprüsü Neşâtî ve Urfî Şerhleri
MAKALELER
Klasik Türk Şiirinde Bir Sebk-i Hindî Tabiri: Gül-be-Çeşm
Şerhin Metninden Metnin Şerhine: Türkçe Şerhlerden Hareketle Klasik Türk Şiirinin Anlam Dünyasına Katkılar I
ŞEYH AHMED DEDE OCAĞI’NIN YENİDEN ZUHURU: TESLİM ABDAL OCAĞI (YAZILI KAYNAKLAR)
Dede Garkın Ocağı nın Diyarbakır Kolu ve Diyarbakır Kolundan Alınan İki Yeni Belge Üzerine Tarihî ve Edebî Bir İnceleme
Kutsal Sözün Belleği Olarak Cönkler Alevi Erkânına Ait Bir Cönk Üzerinde Ritüelik ve Edebî Bir İnceleme
Toprak Başa Baş Toprağa Tarihî Bir Türk Kargışının Klasik Türk Şiiri ne Yansımaları
Necâtî Beg in Farsça Şiirleri
Gelenekten Deyişe Klasik Türk ve Fars Edebiyatlarının Ortak İfade Biçimlerinden Başa Toprak Saçmak
Klasik Türk Edebiyatı nda Bir Başka Anlamıyla Bahâr
Klasik Türk Şiirinde Bir Coğrafya Terimi Olarak Tîg
Enderunlu Fâzıl Divanı nda Yahudilikle İlgili Unsurlar ve Andnâme i Yehûdî beçe
Bir Münekkit Var Şârihten İçeri Türk Şerh Edebiyatı nda Reddiye Geleneği ve Sudî i Bosnevî Örneği
Cinas Usûlüne Dayalı Farsça Türkçe Bir Lügat Ravzatü l Cinâs
Şiraz dan Trabzon a Bir Kültür Köprüsü Murtaza Trabzonî ve Urfî Şerhleri
Klasik Türk Şiirinde Bir Tıp Terimi Olarak Cebr
Bir Av Tabiri Olarak İltifât
Klasik Türk Edebiyatı nda Bir Deyim Ter Düşmek
Metin Te sisinde Şiir Mecmualarının Katkısına Bir Örnek Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi Koleksiyonu 5214 Numarada Kayıtlı Mecmua ve Muhtevası
Klasik Şerh Edebiyatı Literatürü
PROJELER
Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevihanesi Koleksiyonu ndaki Mecmuaların Sistematik Tasnifi
Diyarbakır Yöresi Alevi Ocakları Üzerine Bir Araştırma